Xác lập quyền thừa kế

Trong hợp đồng bảo hiểm, khi khách hàng cung cấp các thông tin yêu cầu tham gia bảo hiểm, phần xác định người thụ hưởng là vô cùng quan trọng. Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, trong trường hợp Bên mua bảo hiểm không còn sống, bên bảo hiểm phải xác định người thụ hưởng để thực hiện chi trả tiền bồi thường bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm là tài sản có giá trị cao của bên mua bảo hiểm, trong trường hợp người được bảo hiểm ra đi, việc xác lập quyền thừa kế tài sản (được hình thành thông qua hợp đồng bảo hiểm) sẽ giúp hạn chế các tranh chấp của những người có liên quan còn ở lại. Việc lập di chúc dựa trên ý chí của bên mua bảo hiểm khi còn sống clà giải pháp giúp cho các bên có liên quan xác định được chủ thể thụ hưởng cuối cùng, làm cho ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm càng trở nên sâu sắc, thể hiện tình yêu thương cao cả của bên mua bảo hiểm đối với một hay nhiều người cụ thể nào đó.  

Dịch vụ "xác lập quyền thừa kế" sẽ do luật sư của Văn phòng Luật sư TILA và Cộng sự thực hiện, đảm bảo tính pháp lý, đảm bảo tính khả thi cao nhất về ý chí của bên mua bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm xảy ra. Một cách dễ hiểu, Tila sẽ trở thành “luật sư gia đình”, giúp khách hàng:

  • Xác định người thụ hưởng, người thừa hưởng của hợp đồng bảo hiểm
  • Hạn chế phát sinh tranh chấp sau khi sự kiện bảo hiểm xảy ra
  • Thực hiện mong muốn, ước nguyện của khách hàng về tài sản hình thành sau sự kiện bảo hiểm.

Dịch vụ xác lập quyền thừa kế của của Văn phòng Luật sư TILA và Cộng sự, bao gồm:

  • Tư vấn, soạn thảo di chúc theo yêu cầu và theo quy định pháp luật hiện hành;
  • Luật sư chứng kiến có xác nhận Văn phòng Luật sư TILA và Cộng sự trong quá trình lập di chúc;
  • Luật sư nhận lưu giữ, bảo mật, công bố di chúc cho khách hàng khi di chúc có hiệu lực.


Đã thêm vào giỏ hàng