Đánh giá rủi ro bảo hiểm

  • Nhằm hạn chế tối đa rủi ro cho khách hàng khi tham gia bảo hiểm và tìm kiếm nhà bảo hiểm uy tín khi cung cấp dịch vụ, TILA sẽ giúp các bên nhận diện, phân loại, đánh giá tính chất và mức độ rủi ro của các đối tượng bảo hiểm; đánh giá việc quản trị rủi ro về con người, tài sản, trách nhiệm dân sự,... nhằm làm cơ sở tính phí tham gia bảo hiểm. Chúng tôi sẽ đưa ra các phân tích, đánh giá, để có thể điều chỉnh, lựa chọn phạm vi rủi ro tham gia bảo hiểm phù hợp. Mục đích hướng tới tìm kiếm sản phẩm bảo hiểm phù hợp hơn với điều kiện cụ thể của bên mua bảo hiểm, giảm bớt chi phí kinh doanh.


Đã thêm vào giỏ hàng